ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Comercial

Soporte Comercial (Productos, Servicios...)

 Facturacion

Notificación de pagos, error al realizar un pago, reclamar factura, etc.

 Administracion

Gestiones administrativas, cambios de titular, etc.

 Abusos

Denuncias, spam, phishing, hackeos, etc.